MQL4参考 检测 TerminalName

TerminalName

Returns client terminal name.

string  TerminalName();

Returned value

Client terminal name.

Example:

  Print("Terminal name is ",TerminalName());

See also

TerminalCompany(), TerminalPath()